นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Ai Card เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกคน โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Ai Card ทราบและเข้าใจดีว่าท่านประสงค์จะได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ ดังนั้น ข้อมูลต่าง ๆ ของท่านที่ Ai Card ได้รับจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของ Ai Card ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น โดยที่ Ai Card จะดำเนินการตามมาตฐานที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

นโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ ใช้บังคับกับบัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน เพื่อให้ท่านทราบอย่างชัดเจนว่า Ai Card ใช้ข้อมูลของท่านอย่างไรและวิธีการที่ท่านสามารถใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ท่านได้ให้ไว้กับ Ai Card และเว็บไซต์นี้

การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล

Ai Card เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้งานของ Ai Card ทั้งหมด และเพื่อความสะดวกหรือเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานกับท่านมากที่สุด Ai Card ได้รวบรวมข้อมูลของท่านโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
• ข้อมูลที่ท่านให้เรา
บริการของAi Card จำเป็นต้องให้ท่านลงชื่อสมัครใช้บริการของ Ai Card เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุกราย ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นให้แก่ Ai Card ทราบ เช่น ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์

ในกรณีที่ท่านใช้บริการเพื่อแลกรับรางวัลของ Ai Card ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมให้แก่ Ai Card เช่น เพศ อายุ สิ่งที่โปรดปราน ความชอบ ความสนใจ หรือที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล

• ข้อมูลอุปกรณ์
Ai Card จะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ รุ่นระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อมีการกด Report เท่านั้น

• ข้อมูลบันทึก
เมื่อท่านใช้บริการของ Ai Card นั้น Ai Card จะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ในบันทึกของ Ai Card อัตโนมัติ เช่น ข้อมูลที่ท่านค้นหา รายละเอียดการใช้บริการของ Ai Card

• ข้อมูลตำแหน่ง
Ai Card อาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของท่าน โดยใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่ง เช่น ที่อยู่ IP, GPS

• พื้นที่เก็บข้อมูลในตัวเครื่อง
Ai Card อาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็น Cache บนข้อมูลของแอปพลิเคชัน

วิธีการใช้ข้อมูลที่ Ai Card รวบรวม

Ai Card ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากบริการทั้งหมดของ Ai Card เพื่อให้บริการ รักษา ป้องกัน และปรับปรุงบริการของ Ai Card ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ Ai Card เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ Ai Card ต่อไป

ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน Ai Card จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี Ai Card ของท่านให้กับบุคคลภายนอก นอกเหนือจากพนักงานผู้ได้รับอนุญาตของ Ai Card

Ai Card จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ Ai Card เท่านั้น

Ai Card จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ Ai Card ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

เว็บไซต์และโปรแกรมจะมีโฆษณาที่อาจเชื่อมต่อ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอาจมีมาตรการหรือนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจาก Ai Card ท่านต้องตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ด้วย Ai Card ไม่สามารถรับรองข้อความหรือการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเวบไซต์ดังกล่าวได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

เมื่อท่านติดต่อหรือใช้บริการของ Ai Card นั้น Ai Card จะเก็บบันทึกการติดต่อของท่าน เพื่อช่วยแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตามที่ท่านอาจพบ Ai Card  อาจใช้ที่อยู่อีเมลของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงบริการของ Ai Card เช่น แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงต่าง ๆ ที่กำลังจะมีขึ้น

Ai Card จะขอความยินยอมจากท่านก่อนใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเข้าถึงและการอัปเดต/เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อใดก็ตามที่ท่านใช้บริการของ Ai Card  ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งสามารถอัปเดต/เปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านได้ทุกเวลาโดยการเข้าสู่ระบบมายังบัญชี Ai Card ของผู้ใช้งาน เว้นแต่กรณีที่ Ai Card ต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือจุดประสงค์ทางกฎหมาย เมื่ออัปเดต/เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Ai Card อาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่ Ai Card จะสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้

Ai Card อาจปฏิเสธคำขอซ้ำซ้อนอันเกินควรหรือต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคมากเกินไป เช่น การพัฒนาระบบใหม่หรือเปลี่ยนหลักปฏิบัติพื้นฐานที่มีอยู่ เสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น คำขอเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในระบบสำรอง

Ai Card ให้ท่านเข้าถึงและอัปเดต/เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ฟรี ยกเว้นกรณีที่ต้องใช้ความพยายามอย่างเกินควร Ai Card มุ่งหวังที่จะรักษาบริการของ Ai Card ให้สามารถปกป้องข้อมูลจากการถูกทำลายโดยอุบัติเหตุหรือการมุ่งร้ายอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ หลังจากที่ท่านลบข้อมูลจากบริการของ Ai Card นั้น Ai Card อาจจะยังไม่ลบสำเนาที่มีอยู่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่หรือนำข้อมูลออกจากระบบสำรองของ Ai Card โดยทันที

เมื่อบัญชี Ai Card ของท่านถูกปิดแล้ว Ai Card จะยังคงเก็บข้อมูลบัญชีของท่านไว้ในฐานข้อมูลของ Ai Card ต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกรณีทุจริต และเป็นการป้องกันการปิดบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตโดยการปิดบัญชีเก่าและเปิดบัญชีใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อบัญชีของท่านถูกปิดแล้ว Ai Card จะไม่ใช้ข้อมูลของท่านอีกต่อไป รวมทั้งจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่น ยกเว้นกรณีที่ใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย

การแบ่งปันข้อมูล

Ai Card ไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร และบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
• เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
Ai Card จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร และบุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน Ai Card จำเป็นต้องได้รับความยินยอมสำหรับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

• สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย
Ai Card จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลภายนอก หาก Ai Card เชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง เข้าใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควรดังนี้
– เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ
– บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
– ตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค
– ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ของ Ai Card หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Ai Card อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ ๆ Ai Card จะไม่ลดทอนสิทธิของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Ai Card จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลในหน้าเว็บนี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ Ai Card จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน Ai Card ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าชมหรือใช้หรือแลกรับรางวัลจากเว็บไซต์หรือโปรแกรม