ลำดับ
ID
ชื่อ-นามสกุล
เวลา
วันที่
ของราวัล
ระยะเวลาคงเหลือ

1

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.00.03 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

2

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.10.24 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

3

002

เพรชรัตน์ ผดาศรี

09.20.45 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

4

006

ชนาทิพ ฮุงฮวล

09.21.32 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

5

003

เขมกร ธรรมวงค์

09.23.21 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

6

004

ชลากร  วัชวงศรี

09.47.12 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

7

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.47.21 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

8

002

เพรชรัตน์ ผดาศรี

09.48.32 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

9

006

ชนาทิพ ฮุงฮวล

09.49.23 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

10

005

ธนาคม  มายอด

09.50.21 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

11

007

วิรากร    ศรีสร้อย

10.02.21  น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

12

007

วิรากร    ศรีสร้อย

10.23.32 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

13

009

ธนัชญา อิ่มประสงค์

10.24.13 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

14

009

ธนัชญา อิ่มประสงค์

10.27.12 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

15

008

ธนวัฒน์ สิมพิบูลย์

10.32.12 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

16

007

วิรากร    ศรีสร้อย

10.42.13 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

17

002

เพรชรัตน์ ผดาศรี

10.53.44 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

18

001

มงคล สิมพิบูลย์

10.58.20 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

19

006

ชนาทิพ ฮุงฮวล

11.02.36 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

20

010

อารียา อินทนพ

11.23.56 น

1 ธันวาคม 2563

Notebook Pavilion Gaming

20 ชม 38 นาที 14 วินาที

พิมพ์