วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ลำดับ

ID

ชื่อ-นามสกุล

เวลา

กิจกรรม

พอยท์คงเหลือ

หมายเหตุ

1

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.01.21  น

+2

25

สะสมพอยท์

2

002

เพรชรัตน์ ผดาศรี

09.25.32 น

+2

18

สะสมพอยท์

3

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.27.36 น

+2

27

สะสมพอยท์

4

003

เขมกร ธรรมวงค์

09.29.43 น

+2

15

สะสมพอยท์

5

005

ธนาคม  มายอด

09.35.21 น

+2

9

สะสมพอยท์

6

006

ชนาทิพ ฮุงฮวล

09.37.62 น

+2

10

สะสมพอยท์

7

002

เพรชรัตน์ ผดาศรี

09.38.33 น

+2

20

สะสมพอยท์

8

003

เขมกร ธรรมวงค์

09.45.36 น

+2

18

สะสมพอยท์

9

004

ชลากร  วัชวงศรี

09.56.41 

+2

18

สะสมพอยท์

10

001

มงคล สิมพิบูลย์

10.12.03 น

+1

28

พอยท์ภาระกิจ

11

007

วิรากร    ศรีสร้อย

10.12.03 น

+2

15

สะสมพอยท์

12

007

วิรากร    ศรีสร้อย

10.12.03 น

+2

17

สะสมพอยท์

13

009

ธนัชญา อิ่มประสงค์

10.12.03 น

+2

26

สะสมพอยท์

14

009

ธนัชญา อิ่มประสงค์

10.12.03 น

+2

28

สะสมพอยท์

15

0010

ธนวัฒน์ สิมพิบูลย์

10.12.03 น

+2

10

สะสมพอยท์

16

007

วิรากร    ศรีสร้อย

10.12.03 น

+2

19

สะสมพอยท์

17

002

เพรชรัตน์ ผดาศรี

10.12.03 น

+2

22

สะสมพอยท์

18

001

มงคล สิมพิบูลย์

10.12.03 น

+1

29

พอยท์ภาระกิจ

19

006

ชนาทิพ ฮุงฮวลป

10.12.03 น

+1

11

พอยท์ภาระกิจ

20

0011

วรพล ชำนาญฤทธิ์

10.12.03 น

+1

3

พอยท์ภาระกิจ

พิมพ์