ข้อตกลงและเงือนไข

เงื่อนไขการออกบัตรสมาชิกใหม่ กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย
 
1. กรุณาแจ้ง 1365 Contact Center เพื่อทำการอายัดบัตร
2. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนน ที่เกิดขึ้นระหว่างที่บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม จนกว่า บริษัทฯ จะได้รับแจ้งอายัดบัตร
3. สมาชิกจะไม่สามารถสะสมคะแนนได้ระหว่างการรอรับบัตรใหม่
4. บัตร Blue Card มีมูลค่า 100 บาท สมาชิกจะต้องถูกหักคะแนนสะสมจำนวน 100 คะแนน เป็นค่าธรรมเนียมในการออก บัตรใหม่ และ บริษัทฯ จะโอนข้อมูลสมาชิกและคะแนนสะสมคงเหลือจากบัตรเดิมมายังบัตรใหม่ โดยจะดำเนินการจัดส่งบัตรใหม่ ให้แก่สมาชิกภายใน 15 วัน ทำการ
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการออกบัตรสมาชิกใหม่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

02 637 1142

Ai system

@aisystem

เกียวกับเรา

วิธีการสมัคร

การสะสมคะแนน

คำถามที่พบบ่อย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แผงผังเว็บไซต์

Cafe Amazon

KFC

DQ

Foodpanda

 

A I card  v1.0
© 2020 https://aisystem.com​